Energie, afval en natuur

De Pekelders zijn steeds meer doordrongen van het feit dat schone energie betaalbare energie is en energiebesparing geld oplevert. Steeds meer zonnepanelen verschijnen op onze daken. Bijna geen huis wordt meer gebouwd zonder isolatie. Daardoor dalen de woonlasten en daalt de CO2 uitstoot. GroenLinks is hier blij mee. De aarde gaat ons aan het hart. Met de smeltende ijskappen, de toenemende risico’s op overstromingen, met het kappen van de oerwouden en het vervuilen van de lucht, maken we de aarde steeds meer onleefbaar voor mensen, dieren en planten. Terwijl we om te leven de natuur nodig hebben. Alle bomen en planten zorgen voor zuurstof om in te ademen en breken de voor ons giftige stof CO2 af.

Afval is tegenwoordig geen afval meer, maar een grondstof voor iets nieuws. Nog steeds wordt er echter veel herbruikbaar afval bij het restafval gegooid. De multinationale afvalverwerkers zijn er blij mee, zij verdienen aan elke ton afval in de grijze container.

GroenLinks vindt het de hoogste tijd dat wij als Pekelder gemeenschap gaan verdienen aan ons afval, als grondstof voor iets nieuws. Aan bijvoorbeeld oud papier en snoeihout verdienen we al. Dit willen wij gaan uitbreiden naar meerdere afvalstromen, door beter te scheiden aan de bron en op het brengstation.

In het milieubeleidsplan staan nog vele andere plannen en wensen die door inwoners zijn genoemd op een tweetal bewonersavonden. Veel van deze plannen wil GroenLinks de komende jaren gaan uitvoeren, samen met anderen, zodat Pekela groeit naar een energieneutrale gemeente.

Energie

 • Bevorderen energiebesparing bij particulieren samen met bedrijven via onder andere het project “Slim Wonen”.
 • De ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en het zelf opwekken van energie stimuleren.
 • Energiebesparing in openbare gebouwen bevorderen.

Afval

 • Optimaliseren afvalscheiding aan de bron en op het brengstation.
 • Verminderen zwerfvuil en landelijke zwerfvuilacties breed inzetten in de hele gemeente.
 • Lagere tarieven afvalstoffenheffing realiseren door betere bronscheiding en hergebruik.
 • Doorgaan met het composteren van GFT.

Groen

 • Meer natuurlijk groen realiseren, met o.a. meer variatie in beplanting, struiken en bloemen en de aanleg van natuurlijke oevers.
 • Meer natuurlijk en diervriendelijk groen beheer en onderhoud.
 • Vergroening van bedrijventerreinen stimuleren, onder andere met aanleg groen rondom industrie, groene daken en groene muren.
 • Een Pekelder klimaatbos inrichten.
 • Handhaven huidige kapbeleid en voor elke noodzakelijk te kappen boom twee nieuwe bomen poten op eigen terrein of in het nieuw in te richten Pekelder klimaatbos.