Iedereen is welkom en telt mee

Met de snoeiharde bezuinigingen in de zorg en op de werkvoorzieningschappen komt er veel op ons af. De rijksoverheid dreigt veel af te wentelen op de lokale gemeenschap. Vrijwilligers, mantelzorgers en mensen met een uitkering laten participeren, lijkt het toverwoord van dit kabinet te zijn. De Pekelder gemeenschap wordt hiermee volgens GroenLinks Pekela te zwaar belast. Het is onrealistisch om te verwachten dat alle mensen zonder werk ineens wel werk gaan vinden in deze regio. Het is niet reëel om buren en familie zo zwaar te belasten met zorg voor een kwetsbare oudere. Het is zelfs hypocriet om te bezuinigingen op de thuiszorg en te verwachten dat straks mensen met een uitkering verplicht in de zorg moeten gaan werken. Het is schandalig te gaan bezuinigen op de jeugdzorg terwijl een deel van onze Pekelder kinderen extra zorg en aandacht nodig hebben.

Al deze maatregelen geven onrust en angst. Met het risico dat solidariteit, opkomen voor kwetsbare mensen en openheid voor anderen het onderspit delven en eigen belangen de boventoon gaan voeren.

GroenLinks Pekela staat voor openheid en solidariteit en komt op voor kwetsbare mensen in alle tijden!

De Pekelder gemeenschap is, net als elders, een gevarieerde gemeenschap. Er zijn vele meningen en opvattingen, er zijn diverse geloofsgemeenschappen en meerdere culturen in ons dorp. Mensen zijn verschillend.

GroenLinks staat open voor al die verschillen. Niemand wordt buitengesloten. Iedereen is welkom in onze gemeente: jong en oud, gehandicapt en ziek, nieuwkomer en autochtoon. Iedereen telt mee: mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, inwoners met weinig geld, mensen met een andere achtergrond en cultuur, jongeren met hun eigen leefwereld en cultuur en dieren, die afhankelijk zijn van onze zorg en aandacht.

Om de zware rijksmaatregelen op te kunnen vangen en onze gemeenschap draaiende te houden zullen we in Pekela moeten samenwerken en samen zoeken naar creatieve oplossingen.

Door over elkaars grenzen heen te kijken (professionals en vrijwilligers), door dichtbij de mensen in onze dorpen en wijken te staan, door elkaar te kennen en elkaar weten te vinden. Door samen de zorg te bieden die nodig is.

Geef jeugdigen aandacht en ruimte

 • De beide jeugdcentra zijn er voor jonge kinderen en voor jongeren. In de jeugdcentra ontmoeten jeugdigen elkaar, kunnen ze hun vrije tijd op eigen wijze invullen en worden ze gestimuleerd zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.
 • Meer uitdagende natuurlijke speelplekken, vooral in de woonwijken achter het lint.
 • Behoud en versterken van activiteiten voor jeugdigen en het Centrum voor Jeugd en Gezin, zodat minder jeugdigen een beroep hoeven te doen op de specialistische jeugdzorg.
 • Verminderen risico op het gebruik van alcohol en drugs door weerbaarheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde van de Pekelder jeugd te versterken.

Zorg en welzijn verbinden

 • Alle nodige zorg dichtbij mensen organiseren, met één contactpersoon over de vloer die het gezin, het kind of de oudere, kent en ondersteunt. En de buurt en anderen tijdig en tijdelijk inschakelt indien nodig.
 • Versterken samenwerking met huisartsen, zorginstellingen, de werkvoorzieningschappen, onderwijs en de welzijnsinstelling.
 • Misbruik van het persoonsgebonden budget terugdringen.
 • In de zorg voor ouderen meer accent leggen op het verminderen van eenzaamheid, het bevorderen van contacten en welbevinden.
 • Het project “Samen Oud” contineren in Oude Pekela en uitbreiden naar Nieuwe Pekela.
 • Behoud en versterken ondersteuning van mantelzorgers.
 • In gesprek met gebruikers van onder andere de WMO voorzieningen de kwaliteit ervan verbeteren.

Financiële zorgen aanpakken

 • Minimabeleid en armoedepact handhaven en verbeteren.
 • Stichting Leergeld blijven steunen.
 • Voedselbank en Arme Kant van Pekela ondersteunen.
 • Mensen ondersteunen bij budgettering via één contactpersoon.

Nieuwkomers zijn welkom

 • De ontmoeting en contacten tussen de inwoners van het asielzoekerscentrum, de vluchtelingen die in ons dorp wonen en de Pekelders bevorderen bijvoorbeeld via activiteiten als: samen eten, wandelen, muziek maken, enzovoorts.
 • Stimuleren van vrijwilligerswerk voor asielzoekers in ons dorp.

Dieren krijgen verzorging en aandacht

 • De nota dierenwelzijn uitvoeren met plannen als: korting op sterilisatie van katten voor minima, meer schuilstallen voor hobbydieren, voedselbank voor dieren van minima, diervriendelijk maaibeleid, meldpunt voor speciale plekken waar vogels zich bevinden, gastgezinnen voor tijdelijke dierenopvang als mensen ziek zijn en niet in staat zijn voor hun dier te zorgen.
 • In samenhang huiselijk geweld en geweld ten aanzien van dieren tegengaan.