Samen werken aan onze toekomst

Meer dan ooit zijn we in onze gemeente op elkaar aangewezen en zullen we met elkaar moeten samenwerken. De rijksoverheid wentelt vele vraagstukken en problemen af op de lokale gemeenschap en verwacht dat we het zelf doen, met minder geld.

Meer dan ooit realiseren we ons ook dat de gemeente niet alles weet en kan oplossen. Er is zo veel kennis en kunde in ons dorp waarvan de gemeente tot nu toe mondjesmaat gebruik maakt.

We hebben de afgelopen periode met inwoners en organisaties aan tafel gezeten, over het jeugdbeleid, het milieubeleidsplan en de nota dierenwelzijn. Dat smaakt naar meer!

GroenLinks Pekela wil de komende jaren vaker in gesprek met inwoners, organisaties, ondernemers en instellingen voor het ontwikkelen van beleid en het maken en uitvoeren van plannen.

Steeds meer wordt de gemeente een partner en is het niet meer de instantie die het doet en organiseert. GroenLinks Pekela is ervan overtuigd dat we door samenwerking meer kunnen en goedkoper. Professionals en vrijwilligers, onderwijs en bedrijfsleven, verenigingen en instellingen. De gemeente heeft een taak in het samenbrengen van al deze partners, zodat we onze krachten kunnen bundelen.

Onze gemeenschap draait voor een groot deel op de vrijwillige inzet van mensen. Dat moeten we koesteren, blijven steunen en waarderen. En zeker niet de bezuinigingen op hen afwentelen.

Steeds meer ondersteunt de gemeente initiatieven van inwoners, instellingen en bedrijven. Daar wil GroenLinks Pekela mee doorgaan.

Meedenken en samen zaken in onze dorpen realiseren.

Communiceren

  • De communicatie van de gemeente met onze inwoners verbeteren. Direct reageren op mails, telefoontjes en brieven van inwoners en laten weten wat er mee gedaan is.
  • Bureaucratie en regeldruk verminderen.

In gesprek plannen maken

  • Samen met inwoners en belanghebbenden beleid ontwikkelen en samen uitvoeren.
  • Nieuwe lokale initiatieven met meerdere partners ondersteunen.
  • De inloopfuncties en vraagbaakfuncties in onze dorpshuizen beter bekend maken en verbeteren, onder andere door ook professionals in de wijk aanwezig te laten zijn.

Onze vrijwilligers zijn goud waard

  • Behoud ondersteuning en waardering van onze vrijwilligers.
  • Doorgaan met de landelijke vrijwilligersdag NL Doet.
  • Het budget voor bewonersinitiatieven handhaven.

Een veilige buurt doe je samen

  • De verkeersveiligheid oppakken samen met de buurt, de scholen en Veilig Verkeer Nederland.
  • Onveilige buurten samen met de buurtbewoners aanpakken.