Wat hebben we bereikt

Dankzij de steun van veel kiezers in Pekela heeft GroenLinks Pekela in de periode 2010 - 2014 mee gedaan aan het college in Pekela, met Anneke Duit als onze wethouder. Ondanks de forse bezuiniging in de afgelopen 4 jaren van bijna 2 miljoen, hebben we veel kunnen behouden en realiseren, samen met onze partners in het college en de raad. In overleg met de inwoners en organisaties in Pekela zijn nieuwe ontwikkelingen in gang gezet of uitgebreid.

Onze inzet en steun voor een solidair en sociaal Pekela heeft zijn vruchten afgeworpen

 • Een ruimhartig armoedebeleid is behouden en verbeterd.
 • Financiële steun voor de Arme kant van Pekela en voedselbank.
 • De WMO en andere zorgvoorzieningen zijn in stand gebleven.
 • Welzijnsvoorzieningen zijn in alle drie de dorpskernen behouden.
 • De bibliotheek in Nieuwe Pekela is gebleven.

Onze inzet om talenten van kinderen alle ruimte te geven heeft resultaat

 • Er staan sterke peuterspeelzalen met drie dagdelen en twee leidsters.
 • De weerbaarheidstrainingen zijn een succes op de basisscholen.
 • Een positief jeugdbeleid met het Centrum voor Jeugd en Gezin en een eigen plaats voor jongeren in een nieuw jeugd en jongerencentrum in Nieuwe Pekela.
 • Aandacht voor vroegtijdige schoolverlaters

Onze inzet voor een groen en duurzaam Pekela werkt

 • Het milieubeleidsplan is samen met de actieve inwoners tot stand gekomen.
 • Nieuwe duurzaamheidsinitiatieven vanuit de bevolking zijn daaruit voortgekomen.
 • Het verbeteren van de afvalscheiding staat op de agenda.
 • Er zijn regelmatig zwerfvuilacties samen met kinderen.
 • Het project Slim Wonen brengt bedrijven en particulieren bij elkaar.
 • Schone energie met 80 zonnepanelen op het gemeentehuis en een elektrisch aansluitpunt voor elektrische auto’s.
 • De aanschaf van groene auto’s in het gemeentelijk wagenpark is in voorbereiding.
 • Voor het eerst wordt door de nota Dierenwelzijn het welzijn van dieren op de agenda gezet.

Onze inzet voor het meer benutten van de kennis en kunde onder de inwoners van Pekela werkt aanstekelijk

 • Een milieubeleidsplan dat interactief tot stand is gekomen.
 • Er is een budget voor bewonersinitiatieven.
 • Er zijn diverse activiteiten waarbij inwoners van het AZC en Pekelders elkaar ontmoeten.
 • Veel verenigingen doen mee aan NL Doet.
 • Een actieve inbreng van de seniorenraad in de ontwikkeling van de WMO en zorg.
 • Jaarlijks is er nu een vrijwilligers bedankdag.
 • Via de combifunctionarissen worden veel activiteiten georganiseerd op het terrein van sport, cultuur en gezondheid.
 • Diverse culturele projecten komen van de grond door o.a. financiële steun van de gemeente.