Speerpunten GroenLinks voor 2011:
- Veiligheid.
- Oonderwijskansen en ontwikkeling van kinderen.
- Sociale samenhang en voorkomen van uitsluiting van groepen mensen.
- Energie en klimaat.

Op dinsdag 26 oktober behandelde de gemeenteraad de Begroting 2011. Tijdens deze vergadering werden de Algemene Beschouwingen van de partijen behandeld.

Hieronder een samenvatting van de Algemene Beschouwingen van GroenLinks.

"Inleiding

Een nieuw kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV heeft zich aangediend. Een onvervalst rechts kabinet dat de rijken ontziet en de zwakkeren in de samenleving het hardst pakt als het gaat om de gevolgen van de economische crisis op te lossen. We hebben het dan over de mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, huurders en nieuwe Nederlanders die het steeds moeilijker gemaakt wordt een plaats in onze samenleving te verwerven. De bankencrisis wordt afgewenteld op de gewone mensen.

Door de aangekondigde bezuinigingen op budgetten voor bijstandsverlening, reïntegratie, WMO, WSW, Jeugdzorg en inburgering, wordt de gemeenten een stok tussen de benen gestoken in het beleid om meer mensen aan het werk te helpen en deel te nemen aan de samenleving.

Onze toekomst hangt ook in grote mate af van de inspanningen die wereldwijd nodig zijn om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Dit kabinet doet daarin duidelijk een stap terug met het neerwaarts bijstellen van de klimaatdoelstellingen en investeringen in schone energie. Daarmee wordt de economische ontwikkeling niet geholpen, maar juist tegen gewerkt.

Dat investeren in groene energie werkt laten onze oosterburen zien, waar als gevolg van een stevig stimuleringsbeleid van de overheid duizenden banen in de groene economie zijn gerealiseerd en Duitsland de snelst groeiende economie in Europa is.

 

Deze ontwikkelingen zijn direct van invloed op de mogelijkheden die wij in onze gemeente hebben om werk te creëren, voorzieningen in stand te houden, mensen bij de samenleving te betrekken en een veilige toekomst voor onze kinderen te garanderen. Pekela moet in 2011 het enorme bedrag van 1,8 miljoen euro (op een begroting van ongeveer 35 miljoen euro) bezuinigen als gevolg van de economische crisis en de kortingen die door het rijk worden doorgevoerd. Dat doet pijn, iedereen in Pekela zal dat op één of andere manier merken. Maar deze bezuinigingen zijn onvermijdelijk om een sluitende begroting te kunnen vaststellen. GroenLinks heeft waardering voor het feit dat het College er in geslaagd is een sluitende begroting te presenteren waarbij getracht is de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen.

 

De GroenLinksfractie wil de begroting op een 4-tal prioriteiten beoordelen:

Veiligheid, onderwijskansen en ontwikkeling van kinderen, sociale samenhang en voorkomen van uitsluiting van groepen mensen en energie en klimaat.

 

Veiligheid

Een goed veiligheidsbeleid is van wezenlijk belang voor het welzijn van onze inwoners. Daarom zijn wij blij dat het beleid t.a.v. jeugd en veiligheid wordt voortgezet, de brandweerzorg op een hoog peil blijft en ook de inzet van de politie verbeterd wordt, waarbij samenwerking in het wijkgericht werken een prioriteit is.

 

Onderwijskansen en ontwikkeling van kinderen

Onderwijskansen en de ontwikkeling van kinderen heeft terecht een hoge prioriteit in het gemeentelijk beleid. Dat er op de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk, de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en onderwijskansen niet bezuinigd wordt vinden wij een terechte keuze. De pijn zit hem in het muziekonderwijs en het bibliotheekwerk.

Met het project ‘de toon zetten’ krijgt het muziekonderwijs op scholen met behulp van rijkssubsidie een nieuwe impuls. Onze fractie vindt het belangrijk dat die ontwikkeling door de bezuinigingen niet de pas wordt afgesneden in onze gemeente. Daarom vragen wij het College om binnen de bezuinigingsopdracht in overleg met de muziekschool gelden voor dit project beschikbaar te stellen.

Het is een aderlating dat zowel in Nieuwe Pekela als Oude Pekela geen muziekonderwijs in de dorpshuizen meer gevolgd kan worden. Kinderen zijn voor hun muziekonderwijs dan aangewezen op de muziekschool in Veendam of Winschoten. De compensatie die daarbij geboden wordt van €150,- per leerling willen wij evenals de lesgelden inkomensafhankelijk maken.

 

De fractie van GroenLinks stelt voor om 2011 te gebruiken voor een fundamentele discussie over het toekomstig bibliotheekwerk inclusief huisvesting,  in onze gemeente en op basis daarvan voor de komende jaren  de bezuinigingstaakstelling vast te stellen. Voor 2011 pleiten wij daarom voor een beperktere bezuiniging van € 15.000,- in plaats van de bezuiniging van € 25.000,- die het college voorstelt.  Het tekort van €10.000,- kan volgens ons gevonden worden bij binnensportaccommodaties met een saldo van € 881.000,- , waar voor 2011 geen bezuiniging is ingeboekt.

Daarom pleit GroenLinks in het licht van de bezuinigingen voor een discussie in 2011 over de toekomst van de dorpshuizen. Ons uitgangspunt is daarbij dat de drie dorpshuizen in Oude, Nieuwe en Boven Pekela nog steeds een belangrijke sociale functie vervullen in de drie kernen. In deze discussie zal uitdrukkelijk ook een duurzame exploitatie aan de orde moeten komen.

 

De kerngegevens van onze gemeente in de begroting laten vanaf 2009 t/m 2011 een daling van de bevolking van bijna 2% zien. Bij de leerlingen voor het basisonderwijs is dat zelfs 9%. De krimp heeft ook onze gemeente bereikt. Het College houdt in de meerjarenbegroting vanaf het schooljaar 2012/2013 rekening met het sluiten van de dislocatie Hendrik Westerschool, voorheen de Beneluxschool. Als een school niet meer levensvatbaar is, dan is dat een gegeven. GroenLinks vindt het belangrijk dat daar een heldere afweging van prognoses en werkelijke leerlingenaantallen aan ten grondslag ligt, omdat de school nu voor veel ouders nog een belangrijke voorziening in die buurt is.

 

Energie en klimaat

Op klimaatbeleid en energiebesparing is nog een wereld te winnen. Dat geld voor particulieren, huurders, maar ook voor de gemeente en verenigingen. Voor het eerst is in de begroting zichtbaar gemaakt dat investeren in energiezuinige openbare verlichting ook besparingen met zich meebrengt. In de bezuinigingen is dat vooralsnog meegenomen voor een bedrag van € 5000,- per jaar. Een voorlopige doorrekening van de afdeling VROM komt al uit op een besparing van € 10.000,- per jaar in 2014. En dat is nog maar een begin. Andere gemeenten houden rekening met een besparing die op kan lopen tot 30% van de gebruikte energie.

GroenLinks vraagt het College het komend jaar een gedegen onderzoek te doen naar de mogelijkheden om in de genoemde gebouwen te komen tot een drastische vermindering van het energieverbruik en de besparingen die dat op kan leveren, gekoppeld aan een investeringsplan.

 

Sociale samenhang en voorkomen van uitsluiting van groepen mensen

Sociale samenhang en het voorkomen van uitsluiting van groepen mensen in onze samenleving is van levensbelang. De regering geeft hierin volstrekt het verkeerde signaal door bijstandsuitkeringen te verlagen, de toegang tot de WSW verder te beperken en fors te bezuinigen op reïntegratiebudgetten. Wij zijn er trots op dat het College het participatiefonds en het kwijtscheldingsbeleid in deze bezuinigingsronde overeind heeft gehouden. Dat het wijkgericht werken en burgerparticipatie nieuwe impulsen krijgt en extra geïnvesteerd wordt in vrijwilligers. Dat laatste is ook nodig omdat met de bezuinigingen door het Rijk de gemeente niet alles op zich kan nemen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden wat de gemeente nog wel en wat niet voor haar rekening kan nemen. Daardoor zal een toenemend beroep moeten worden gedaan op de mensen zelf om zich in te zetten voor de buurt, vereniging of school.

GroenLinks is van mening dat die inzet van de vele vrijwilligers in onze gemeente ook gewaardeerd moet worden. Wij vragen het College om die waardering tot uitdrukking te brengen door jaarlijks een vrijwilligersdag te organiseren in samenwerking met de organisaties in onze gemeente en daarvoor een budget uit te trekken."

 

Fractie GroenLinks