Standpunten GroenLinks.

21 juli 2008.

 

Dit voorjaar is binnen GroenLinks uitvoerig gediscussieerd over de plannen voor de bouw van bio-energie installatie aan de Doorsneeweg. In deze installatie zal bio-ethanol en biogas worden geproduceerd. De discussie ging over de voordelen van het gebruik van biobrandstof voor het milieu tegenover de nadelen voor omwonenden van de installatie en de toenemende voedselschaarste door het gebruik van voedingsgewassen voor biobrandstof.

 

Er is geconstateerd dat een aantal zaken een vaststaand gegeven is waaraan GroenLinks niets kan veranderen. Zo is de bouw van een fabriek niet in strijd met het bestemmingsplan. Als de aanvrager van de vergunningen aan alle eisen op het gebied van milieu, veiligheid, enz. voldoet kan ook dat geen reden zijn om de aanvraag te weigeren. Ondanks deze feiten is GroenLinks wel van mening dat een bio-energie installatie aan de Doorsneeweg niet de meest geschikte locatie is en dat het industriegebied van Delfzijl of de Eemshaven een betere locatie zou zijn. GroenLinks betwijfelt of de installatie een grote impuls voor de werkgelegenheid in Pekela zal zijn.

GroenLinks is van mening dat de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt moet blijven. Om verkeersoverlast te voorkomen zal er een nieuwe industrieweg naar de fabriek aangelegd moet worden.

 

In verband met de wereldwijde voedselschaarste en de stijgende voedselprijzen vindt GroenLinks het onverantwoord om voedingsgewassen als graan en maïs te gebruiken voor de productie van biobrandstof. Er zijn intussen al alternatieve gewassen die zeer geschikt zijn. Mocht het college een vergunning willen verlenen dan zal GroenLinks erop aandringen dat het college de eigenaar van de installatie verzoekt om geen voedingsgewassen bij de productie te gebruiken. Helaas is onze invloed ook hier beperkt omdat de eigenaar zelf kan bepalen welke grondstoffen hij gebruikt. Het gebruik van voedingsgewassen is namelijk niet verboden.