Deze onlangs opgerichte werkgroep wil aansluiten bij het landelijk debat over de toekomst van het onderwijs, onder meer gevoerd binnen de landelijke werkgroep onderwijs GLOW. De huidige problemen en discussies vragen om een doorlopende ontwikkeling van de GroenLinks visie. Wij willen hieraan bijdragen, en deze visie uitwerken voor de situatie in Groningen en de Groningse buitengebieden. Mogelijke onderwerpen van discussie zijn ideeën over herijking van het curriculum, de onvrede over het rendementsdenken in het (hoger) onderwijs, de noodzaak van stimuleren van creativiteit bij jonge kinderen, en de relatie tussen passend onderwijs en de arbeidsmarkt. 
Deze ontwikkelingen en discussies raken de stad Groningen allemaal. De stad Groningen is een verzamelplaats van allerlei onderwijsinstellingen: basisscholen, maar ook vele vormen van voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs op alle niveaus en een universiteit. De stad bedient met name op academisch niveau bijna het hele noorden. De stad bloeit niet in de laatste plaats door de vele onderwijsinstellingen en de studenten die zij herbergt.
Buiten de stad is sprake van een andere situatie. Het platteland van Noordoost Groningen heeft te maken met krimp; mensen trekken weg omdat er geen kansen zijn op werk en voorzieningen steeds verder worden afgebouwd. Ook de onderwijsvoorzieningen. Dorpsscholen verdwijnen en gaan op in zogenaamde kindvoorzieningen, die geen lokale maar een meer regionale functie hebben. Wat zijn de gevolgen van krimp voor het onderwijs? Hoe speelt het onderwijs hier op in en welke repercussies heeft dit voor de kinderen en het onderwijs dat zij krijgen aangeboden? Onderwijs gaat om het bieden van kansen aan kinderen om zich te ontwikkelen. Hoe kunnen we dat zeker stellen  in bijvoorbeeld  Noordoost Groningen, gegeven de ontwikkelingen? Dit zijn vragen waar de nieuwe werkgroep onderwijs zich over wil buigen.
Alle belangstellenden zijn welkom. Voel je je aangesproken door de taakopdracht van deze werkgroep? Dan kun je contact opnemen met Lydia Langerwerf: l.langerwerf@gmail.com